جدول شماره 1

1-      مامون در نقشه ای که برای امام رضا (ع) کشیده بود اول چه پیشنهادی به ایشان داد؟

2-      اجر و ثواب به اعمال ...... داده می شود نه به رنگ پوست و نژاد انسان ها.

3-      نام پدربزرگ امام جواد (ع) چه بود؟

4-      مسئولین حکومت اسلامی در زندگی باید .................... باشند.

5-      دشمن را با .......... رسوا می کنیم.

6-      کسی که از خدا طلب آمرزش می کند باید نسبت به گناهانش .............. باشد.

7-      پیامبری که در زمان فرعونیان مسئولیت داشت که بود؟

8-      خلیفه عباسی زمان امام رضا علیه السلام که ایشان را به مرو آورد که بود؟

9-      برای مسلمان شدن گفته می شود.

10-  مامون بین عالمان ادیان با امام رضا (ع) جلسه .............. برگزار کرد.

11-  از زیادی نعمت ها به چه کسانی باید کمک کرد؟

12-  پسر کدام پیامبر با معصیت و گناه از خاندان خود رانده شد؟

13-  از ما حرکت از خدا ...............

14-  امام رضا (ع) در خصوص تعیین و پرداخت مزد چه کسی توصیه کردند؟

15-  استفاده نکردن از تمام غذا یا میوه و دور ریختن بقیه آن نشانه چیست؟

16-  کدام برادر امام رضا (ع) شورش کرده بود و امام او را سرزنش کرد؟

17-  ستون دین است.

/ 0 نظر / 7 بازدید