حق کسی راضایع نمی کنیم

عصبانی شد. وقتی شنید برای کارگر مزدی از قبل تعیین نکرده اند. می گفت بارها به خادم ها گفته ام اگر کارگر می آورید که کاری بکند قبل از کارش مزدش را تعیین کنید.

کارگر یک مرد سیاه پوست بود. خادم ها آورده بودندش در بنایی و راست و ریس کردن چند جای خانه کمک کند که امام سر رسیده بود.

می گفت اگر مزد هر کار را قبل از کار با کارگر تعیین نکردی بعد از کارحتی سه برابر مزد واقعی اش را هم بدهی باز فکر می کند که حقش را خورده ای . اما اگر از قبل تعیین کرده باشی وقتی مزد می دهی به خاطر وفای به عهدت تشکر می کند و اگر بیشتر هم دادی که به حساب بخشندگی ات می گذارد.

مصداق امروزی: معوق گذاشتن چندماهه مزد کارگران به خاطر مدیریت نادرست

/ 0 نظر / 19 بازدید