از ما حرکت، از خدا برکت

می گفت دعا که می کنید به خدا خوش گمان باشید و امیدوار. چون خودش گفته من همان جوری با بنده ام رفتار می کنم که او فکر می کند. اگرخوش گمان و امیدوار باشد من هم با رحمتم برخورد می کنم و اگر نا امیدباشد....

می گفت دعا که می کنید عملتان هم باید جوری باشد که بوی همان دعا و درخواست  را داشته باشد. نمی شود کسی طلب آمرزش کند از خدا ولی ازگناهانش پشیمان نباشد. نمی شود هی از خدا توفیق کار خوب بخواهد اما خودش هیچ تلاشی نکند. نمی شود کسی از خدا بهشت بخواهد ولی موقع سختیها پایدار نباشد. نمی شود...

و اگر کسی اینجور است خودش را مسخره کرده.

خودش هم که دعا می کرد برای همه دعا می کرد و می گفت:خدایا در شرق و غرب دنیا هر کسی که اهل ایمان است بیامرزش.

مصداق امروزی: انتظارفرج ودعای فرج بدون عمل

/ 0 نظر / 15 بازدید