اسراف نمی کنیم

روزی خادم ها، میوه ها را نصفه نیمه گاز زده و خورده بودند و بقیه اش را ریخته بودند دور.

این منظره را که دید گفت: اگر شما خیلی بی نیاز هستید، آدم های دیگری هستند که به میوه احتیاج دارند. میوه ها را اینطوری نخورید. به نیازمندان هم بدهید.

مصداق امروزی: اصلاح الگوی مصرف/ اسراف غذا در عروسی ها و حتی عزا و جشن های ائمه / اسراف در ادارات

/ 0 نظر / 9 بازدید