با هم برابریم و سیاه و سفید نداریم

هیچ وقت اینجور ندیده بودمش. با ناراحتی داشت دعوایم می کرد:

ساکت شو! خدای ما یکی است؛ پدرمان یکی و مادرمان هم یکی. اجر و ثواب هم که به اعمال خوب و درست است...

رفتم و گفتم همه بیایند؛ از سیاه و سفید. پشت دستم را هم داغ کردم تا دیگر هیچ وقت پیشنهاد ندهم که سفره ی خدمتکاران از سفره ی امام جدا باشد!

مصداق امروزی: یکی بودن نژادها و قومیتها در کشورمان/ یکی بودن انسانها و اثر نداشتن مرزهای جغرافیایی/ توهین نکردن به مهاجران افغانی و عراقی در مشهد

/ 0 نظر / 11 بازدید